Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: DE-96
  • Kích thước: 96×96 (DE-96)
  • Dòng đo: 20KW, 40KW, 50KW, …4000KW