Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã BW Series
  • Gồm có các loại : AG, JAG, SAG, EAG, RAG
  • Dòng định mức: 5A, 10A, 15A, 20A, 32A, 40A, 50A, 100A,… 800A
  • Dòng ngắn mạch: 2.5kA, 7.5kA, 5kA, 10kA, 30kA, 36kA, 50kA
  • Số Pole: 2P, 3P