Thông Tin Sản Phẩm

  • Loại sản phẩm: Loại D
  • Quy cách: 6D3, 8D3, 10D3, 6D4, 8D4, 10D4, 12D4