Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: MSS-V
  • Kích thước: 48×60, 64×79
  • 7 vị trí: RS-ST-RT-O-RN-SN-TN
  • Sử dụng kết hợp với đồng hồ Volt MT-96(72) 500V