Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: MSS-A
  • Kích thước: 48×60, 64×79
  • 4 vị trí: 0-R-S-T
  • Sử dụng kết hợp với đồng hồ A MT-96(72) A